Kdo je kdo z autorů

- ve srovnání s knihou zestručněno

Václav Větvička absolvoval Přírodovědeckou fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru geobotanika u profesora Jana Jeníka. Od roku 1963 do r. 1992 pracoval v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích, v letech 1992 až 2007 byl ředitelem Botanické zahrady UK v Praze, od roku 2007 pracuje jako vedoucí správy parku v Zámku Štiřín. Je znám i jako publicista a moderátor v rozhlase a v televizích.

Luboš Úradníček, docent, Ing.,Csc., pracuje řadu let jako VŠ učitel v Ústavu lesnické botaniky, dendrologie ageobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Přednáší dendrologii a ekologii dřevin, je odborným vedoucím arboret Křtiny a Řícmanice

Jan Pokorný (doc. RNDr., CSc.) absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se fyziologií rostlin, měřením fotosyntézy, výdejem vody a úlohou rostlin v přeměnách a distribuci sluneční energie. Na třeboňském pracovišti Botanického ústavu AVČR se věnoval ekologii mokřadů. Od roku 1998 je ředitelem výzkumné organizace ENKI, o.p.s. Je členem Výzkumné rady technologické agentury ČR. Přednáší na českých a zahraničních univerzitách.

Tomáš Turek, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, obor architektura. Po praxi v Krajském projektovém ústavu v Praze od roku 1988 architekt na volné noze, tzv. nezávislý architekt. Projekty: interiéry veřejných i soukromých staveb, rodinné domy, obytné budovy, urbanismus.

Martin Patřičný, výtvarník, autor knih, vypravěč. Maturoval na gymnáziu, pracoval v dělnických profesích, např. jako dřevorubec, vyučil se řemeslu řezbář a dřevosoustružník. Má za sebou přes 100 výtvarných výstav dřevěných objektů a obrazů. Je spoluautorem a průvodcem 26dílného televizního dokumentu Kus dřeva ze stromu(rež. Bedřich Ludvík), autorem knih o dřevu.

Markéta a Petr Veličkovi, praktikující zahradní architekti. V toce 2004 založili ateliér MaPArchitekti – krajinářská architektura se sídlem ve Velkém Meziříčí. Od roku 2007 spolupracují s přední českou režisérkou Ljubou Václavovou na tvorbě dokumentárních filmů pro ČT s tématem krajiny. Jsou autory knihy Aleje českých a moravských zemí – historie a současný význam( Dokořán 2013).

Pavel Vágner, Ing., absolvent Zahradnické fakulty (MZLU Brno) v Lednici na Moravě. Spolu se svým kolegou Markem Žďárským byl jedním z průkopníků moderní arboristiky u nás jak v oblasti technologických postupů ošetřování dřevin, tak v profesionalizaci stromolezeckých technik Od roku 1994 se zabývá jak praktickou arboristikou, tak později publikační a lektorskou činností i popularizací arboristiky ( zaměstnanec ARBONETU, s.r.o.).

Marek Žďárský, Ing., absolvent střední zahradnické školy v Mělníku (1987) a Zahradnické fakulty (MZLU Brno) v Lednici na Moravě (1996). Již od roku 1994 se specializoval na dendrologii a péči o dřeviny. Spolu se svým kolegou Pavlem Wágnerem stál u zrodu evropské certifikace arboristů (ETW) v ČR. Od roku 1995 se věnuje arboristické praxi. Ve své publikační i lektorské činnosti se dlouhodobě věnuje propojování teoretických poznatků s praxí( zaměstnanec ARBONETU,s.r.o.).

Iva Kubátová, několikaletá bývalá tajemnice České lesnické společnosti, byla spolupořadatelkou přibližně 80 odborných seminářů k otázkám zodpovědného lesnictví, mnoha přednášek a exkurzí týkajících se poznání přírody. Podílela se na publikaci Památné stromy Čech, Moravy a Slezska vydané nakl. Olympia.

Eva Kordová - po vysokoškolském studiu informačních technologií a knihovnictví pracovala v PNP Praha, v Krajské vědecké knihovně v Liberci, po několik desetiletí je přední pracovnicí Městské knihovny v Turnově. Je předsedkyní Klubu dětských knihoven ČR za Liberecký kraj.

Eduard Šimek, PhDr., CSc., historik a numismatik, v letech 1963 – 2005 zaměstnanec Národního muzea v Praze (odborný, později vědecký pracovník numismatického oddělení ), v letech 1991-2002 statutární zástupce generálního ředitele a ředitel Historického muzea /1997-2002/.. Autor řady publikací věnovaných měnové a mincovní problematice.

Bohumil Reš, Ing. , absolvent Lesnické fakulty VŠZ v Praze (1964), od roku 1968 pracuje v ochraně přírody, přes 20 let se zabývá problematikou památných stromů. V rámci úkolu záchrany geofondu památných stromů, ve spolupráci s doc. Ivo Táborem, CSc. a Ing. Marií Součkovou, se podílel na posouzení a zhodnocení více než tisíce objektů významných památných stromů v ČR.

Jaroslav Michálek (RNDr.), absolvent geobotaniky Přírodovědecké fakulty UK, dlouhodobě pracuje jako botanik v Muzeu Sokolov. Zabývá se regionální floristikou, rostlinnou ekologií a dendrologií. V muzeu buduje archiv dokumentů, fotografií a kreseb ke starým stromům. Je autorem desítek regionálně laděných výstav Kouzlo starých stromů, přednášek, publikací.

Zpět