Příklady památných stromů1. Svatováclavský dub ve Stochově
2. Dub knížete Oldřicha v Peruci
3. Královská lípa v Klokočově
4. Sudslavická lípa
5. Pernštejnský tis
6. Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou
7. Zpívající lípa v Telecí
8. Lípa ve Staré Lysé
9. Dub u Kouřimecké rybárny
10. Žižkova lípa v Krčíně u Nového Města nad Metují
11. Dobříšský dub
12. Čejkovický dub u Sázavy 

Svatováclavský dub ve Stochově

      Kde je dnes moderní městečko Stochov, tam bývalo před tisícem let hradiště, které sloužilo za jedno ze sídel nejmocnějších českých knížat. Tady se prý roku 903 narodil kněžně Jaromíře syn Václav. Jeho babička Ludmila, třebaže už byla pokřtěnou křesťankou, ctila dávné tradice, a proto přikázala na počest prvorozeného vnuka, budoucího českého knížete, zasadit na hradě mladý strom. Po staletí tak žije Svatováclavský dub s lidmi a připomíná panovníka, který je považován za patrona české země. I proto se mu lidé snaží život prodloužit:opravili kmen, který měří v obvodu skoro devět metrů, a ošetřili dutinu. Tento dub je považován za nejstarší památný strom v naší zemi.

Stochov, okr. Kladno
Quercus robur L.
obvod kmene: 775 cm
výška stromu: 13 m

The St.Václav Oak in Stochov

Where today we can find the modern town of Stochov, centuries ago there used to be a fortified settlement, which was one of the seats of the most powerful Czech princes. It is said that here, in 903 princess Drahomíra gave birth to a son whom she named Václav. His grandmother Ludmila, even though she had already been christened, honoured all old traditions and therefore had a young tree planted in this settlement, in honour of her firstborn grand son, the future Czech ruler. And so the St Václav oak has lived with people for centuries and ¨reminds us of the ruler who is considered the patron of the Czech lands. That is also one of the reasons why people try to prolong its life: they mend a trunk, the circumference of which is almost nine meters, and treated the hollow. This oak is considered to be the oldest memorable tree in our country.

Stochov, district Kladno
Quercus robur L.
Circumference of the trunk: 775 cm
height of tree: 13 m
 

Dub knížete Oldřicha v Peruci

      Stalo se před devíti staletími, kdy ještě byla celá zdejší krajina pokryta hlubokými hvozdy s množstvím zvěře. Družina, doprovázející budoucího českého kní žete Oldřicha při lovu, zajela od pražského sídla až k vzdálené Peruci. Pověst vypravuje, že tam poblíž nevelké osady s tvrzí uviděl Oldřich u studánky dívku tak krásnou, že ho rázem přestal bavit lov. Nejen že půvabnou pradlenu vzal s sebou do Prahy, ale krásná Božena se později stala i právoplatnou českou kněžnou a matkou budoucího českého panovníka Břetislava. Pověst vypravuje, že romantické setkání knížete Oldřicha a selské dívky Boženy mělo svědka - právě onen dub, který je proto nazýván Oldřichovým.

Peruc u Loun, okr. Louny
Quercus robur L.
obvod kmene: 810 cm
výška stromu: 30 m

The Prince Oldřich Oak in Peruc

It happened nine centuries ago, when the wholeregion was still cove red by deep forests with a great amount of game. The train that accompanied the future Czech prince Oldřich on the hunt, went as far as Peruc. The Legend goes that near a small settlement with a stronghold, Oldřich saw a girl by a well, who was so beautiful that he lost any interest in the hunt. Not only did he take the charming washerwoman to Prague, but the beautiful Božena later became a true Czech princess and the mother of the future Czech ruler Břetislav. It is said that the romantic encounter of prince Oldřich and the village girl Božena had a witness - the very tree that is today named Oldřich´s oak.

Peruc near Louny, district Louny
Quercus robur L.
Circumference of the trunk: 810 cm
height of tree: 30 m
 

Královská lípa v Klokočově

Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu... tak úctyhodný věk určuje památné lípě text nápisu, který je umístěný na balvanu před ní. Těžko staletí spočítat, ale o dlouhém životě památného stromu vypovídá mohutný kmen s otevřenou dutinou, rozložité silné větve i vysoká koruna, která už z dálky vyniká nad střechami klokočovských domů. Lípa byla urostlým stromem už ve 14. století, kdy ještě po vesnici nebylo ani stopy, naopak všude okolo byly lesy. Lípa prý tehdy ukazovala začátek bezpečné cesty přes mokřiny. V té době vládl v Čechách Karel IV. a pověst vypravuje, že roku 1370 pobýval na svém hradě Lichnici. Odtud se jednou vydal k léčivým pramenům do Modletína a cestou se rozhodl zastavit k odpočinku u pěkné lípy. Kázal družině zastavit koně, sám usedl ve stínu voňavé koruny - proto se lípa v Klokočově nazývá Královská nebo Karlova.

Klokočov u Seče, okr. Havlíčkův Brod
Tilia platyphyllos Scop.
obvod kmene: 891 cm
výška stromu: 23 m


 

The Royal Linden Tree in Klokočov

      Almost thousand years have passed over my head... this age is ascribed to the memorable linden tree in the text on a boulder placed in front of it. It would be difficult to count the centuries, but the long life of the memorable tree can be guessed from the stately trunk with an open cavity, the spreadintg strong branches and the high crown, which can be seen above the roofs of the Klokočov houses, from far away.
      Already in 14th century the linden tree was a strong tree, when there was, as yet, no trace of a save path through the wetlands. At tha time Karel IV. was King of Bohemia and the legend goes that in 1370 he spent some time in his castle Lichnice. From there he once went to the curative springs in Modletín and decided to stop for a rest under a pleasant linden tree. He told his train to stop their horses and he himself sat down in the shade of the tree crown - and that is why the linden tree in Klokočov is called Royal or Karel´s.

Klokočov near Seč, district Havlíčkův Brod
Tilia platyphyllos Scop.
Circumference of the trunk: 891 cm
height of tree: 23 m
 

Sudslavická lípa

      Větve košaté koruny se sklánějí k zemi a stíní nevysoký, zato velmi mohutný kmen, který měří v obvodu bez několika centimetrů úctyhodných dvanáct metrů! To už samo o sobě svědčí o vysokém stáří, stejně jako praskliny v kůře a vystouplé kořeny. Věk je odhadován na 600 let - proto je samozřejmé, že kmen lípy je dutý - to ještě více zdůrazňuje představu o památném stromu. a že silné větve v koruně spojují lana a stříška že kryje otvor po odlomené větvi? To nijak neruší, rekonstrukce byla udělána s citem a je spíše svědectvím zájmu lidí o strom.
      Podle blízké vesnice se lípě říká Sudslavická, ale protože jsme v kraji, kde se narodil Jan Hus, kněz a proslulý středověký kazatel, mistr univerzity Karlovy - je nazývána i Husova. Pověst vypravuje, že pod lípou mistr Jan kázal.

Sudslavice u Vimperka, okr. Prachatice
Tilia platyphyllos Scop.
obvod kmene: 1170 cm
výška stromu: 30 m

The Sudslavice Linden Tree

The branches of the spreading crown bend towards the ground and provide shade for not very high, but very trunk, which measures in its circumference almost twelve meters! Not only this, but also the cracks in the bark and the prodruding roots prove that this is a very old tree. Its age is assessed to be 600 years and its hollow trunki only confirms its age. The strong branches of the crown are supported by ropes and roof covers the cavity left by broken off branch. However, this does not interfere, the repair was made with feeling and actually proves that people want to preserve it. The tree is named after the nearby village Sudslavice, but as we are in the region where Jan Hus, a clergyman and famous preacher of the middle ages, a teacher at the Charles University, was born, the tree is also called the Hus tree. It is said that Jan Hus preached under this tree.

Sudslavice near Vimperk, district Prachatice
Tilia platyphyllos Scop.
Circumference of the trunk: 1170 cm
height of the tree: 30 m
 

Pernštejnský tis

      Když na skalnatém ostrohu vysoko nad údolím řeky Svratky, budovali strážní hrad, vzbuzovalo to úžas. Sklepení vysekali do kamene, stěny hradu jsou spojené se skálou, takže se zdá jako by hrad do skalního masivu vrůstal. Poutník, který se vracel ze Svaté země a cestou už viděl ledacos, nevěřil, že se stavitelům podaří takový hrad dobudovat. To se spíš jeho suchá poutnická hůl zazelená... Hůl se skutečně zazelenala a vyrostl z ní tis. Hrad Perštýn stojí už staletí a stále vzbuzuje obdiv. Jeho obyvatelé po staletí věřili na spojení mezi hradem a životem stromu a v tom je podporovaly i záhadné souvislosti: u tisu se ulomil jeden z vrcholů - a na hradě se z nenadání propadla klenba. A nejen to - tis předpovídal i smrt v rodině majitelů hradu, významného moravsého rodu Pernštejnů.

Pernštejn u Bystřice
T a x u s b a c a t a
obvod kmene: 450 cm
výška stromu: 15 m

The Pernštejn Yew-Tree

When they started to build a castle on the rocky headland, high above the river Svratka, it caused amazement. The cellars were cut into the stone and the walls of the castle seemed to be growing out of this solid rock. A pilgrim, returning from the Holy land, who had seen many things, could not believe that this castle would ever be completed. More probably his dry pilgrim´s rod would start to sprout... And this is what actually happened and a yew-tree started to grow from it. However, the castle Pernštejn has been standing here for centuries and is still being admired. The people who lived in it were always convinced that the castle is connected with the life of the tree, which was confirmed by mysterious events: the top of the yew-tree broke and at the same time the vaulted ceiling fall down. And not only that - the tree also predicted any death in the family of the castle owners, the significant Moravian Perštýn family.

Pernštejn near Bystřice
T a x u s b a c a t a
circumference of trunk: 450 cm
height of the tree: 15 m
 

Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

      Dovedete si představit les věkovitých stromů poznamenaných blesky i vichřicí, s prosychajícími větvemi a mohutnými kmeny? Trochu tuto představu mohou napovědět stromy ve zdejší zámecké oboře, o nichž se říká, že pocházejí z původních doubrav pokrývajících kraj ve 12. století. Obdivuhodné stromy... Právě tak starý , a možná ještě starší je i nejmohutnější ze zdejších dubů. Ten nemusíme hledat v oboře, roste pod zámkem a připomene se sám. Stáří dub poznamenalo, musel být důkladně ošetřen. Protiklad zelených větví živé koruny a opravené zastřešené části nad mohutným dolním kmenem, který je pevně zasazen ve svahu - to upoutává na první pohled.

      O dubu se vypravuje, že pod ním tábořil hejtman Žižka, když husitské vojsko dobývalo zdejší hrad. To má historické opodstatnění , ovšem jako není tento památný dub jen tak ledajakým stromem - ale je největší na Moravě, tak ani pověst není obyčejná. Stromů, pod nimiž podle pověstí Žižka odpočíval, těch je několik desítek, ale jenom o tomhle se vypravuje, že k němu slavný vojevůdce přivázal koně!

Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
Quercus robur L.
Obvod kmene: 1010cm
Výška stromu: 22m
 

Zpívající lípa v Telecí

      Starý hospodář v koruně slezl do dutého kmenu lípy. Nikoho nenapadne hledat ho právě tady. Rozsvítil světýlko a dal se do opisování modliteb ze zakázaných knih, které v lípě ukrýval. Věděl, že tím potěší sousedy, kteří stejně jako on nesměli přiznat, že jsou tajnými nekatolíky. Aby se mu lépe psalo, tak si slova žalmů a modliteb prozpěvoval. Jeho zpěv splýval s šuměním stromu, tlumené světlo se tajemně mihotalo mezi větvemi koruny jako by lípa byla zázračná a sama od sebe našeptávala lidem slova naděje... A tak se začalo po okolí říkat lípě Zpívající a to jméno jí zůstalo dodnes.

      Košatá lípa s větvemi nízko zaklopenými, že skoro zakrývají mohutný a nevysoký kmen , tvoří se starou a pečlivě opravenou chalupou půvabný obrázek, kde jako by se zastavil čas. Strom i chalupa vždycky patřily k sobě, rodový strom byl chloubou majitelů a symbolem jejich vztahu k předkům. Zpívající lípa je známá nejen tady, na Českomoravské vysočině, ale díky spisovatelovi M.Burešovi i čtenářům v celé zemi.

Telecí u Poličky, okres Svitavy
Tilia platyphylla Scop.
Obvod kmene: 1197 cm
Výška stromu: 21 m
 

Lípa ve Staré Lysé

      Památná lípa rostla původně na hrázi velkého rybníka, pak se místo rybniční hladiny zazelenaly louky, lidé si tu začali stavět chalupy a postupem času se lípa ocitla uprostřed vsi. Její vysoký věk je vepsán v rozpukané kůře i v dutém kmenu.

      Nejstarší pověst vypravuje, že v 15. století pod lípou zastavil husitský vojevůdce Prokop Holý, když tudy táhl s vojskem. Pozdější záznamy připomínají, že hrabě Špork, majitel zdejšího panství, zahajoval u lípy hony. Strom pamatuje i časy smutné, když se tu loučili chlapci odvádění na mnoho let do císařského vojska. A ve 20. století? Například v červenci 1914 visela na lípě zpráva o vypuknutí světové války a mobilizaci...

      Strom prožíval všechny události spolu s lidmi. A tak stará památná lípa jen pouhou svou existencí připomíná, že náš život souvisí s životy těch, kteří po staletí v její blízkosti žili, ale i s těmi, kteří tu budou žít po nás.

Stará Lysá, okres Nymburk
Tilia cordata Mill.
Obvod kmene: 693 cm
Výška stromu: 20 m
 

Dub u Kouřimecké rybárny

      Spisovatel O.Pavel ve svých knížkách vzpomíná na Berounku, kde prvně potkal ryby a kde se naučil oceňovat, co je v životě podstatné. Ve filmu "Smrt krásných srnců" posunuli filmaři místo vzpomínek, a tedy i přívoz strejdy Proška proti skutečnosti pár kilometrů proti proudu - k Zikovu přívozu. A tam filmový strejda Prošek odpočíval pod krásným starým dubem .
      Ale dub neproslavil jen film. Vypravuje se, že je pod ním pohřbený švédský generál v plné zbroji, který tu zemřel při tažení v době třicetileté války. Starý dub by mohl připomenout i dobu 2. světové války, kdy v dutině jeho mohutného kmenu, který měří v obvodu šest metrů, bývaly ukryty potraviny určené partyzánům.

Branov, okr. Rakovník
Quercus robur L.
obvod kmene: 263 cm
výška stromu: 16 m
 

Žižkova lípa v Krčíně u Nového Města nad Metují

      Žižkova lípa v Krčíně u Nového Města nad Metují roste při silnici na Spy. Má nižší silný kmen zajímavého tvaru s výrůstky a boulemi. Koruna silných živoucích větví je rozložitá a bohatá. Už Alois Jirásek ve svých pamětech vzpomíná, že otec, když spolu jeli na trh do Dobrušky, mu ji ukazoval. Nazýval ji lípou Žižkovou. Vypravuje se , že pod ní Žižka odpočíval při tažení k Jaroměři, kam jel ztrestat hejtmana královského vojska Hynka Červenohorského za urážku husitů.
      K době vysazení lípy se traduej ještě jedna pověst, která by spíše odpovídala jejímu skutečnému stáří. Měl ji podle pověsti vysadit hospodář Vojnar v roce 1639 na památku švédského vojáka, který se v těch místech zabil pádem s koně.

Nové Město nad Metují okr. Náchod
Tilia cordata Mill.
 

Dobříšský dub

      Město Dobříš je zajímavé samo o sobě, navíc k němu patří dobříšský zámek s upravenou francouzskou zahradou a anglickým parkem, ale hlavně krásná okolní příroda a přitažlivé brdské lesy. Od místa nejstaršího zdejšího osídlení u dnešní hájovny Obora, kde v dávných dobách bývalo kruhové opevněné hradiště, které se nepatrnými valy připomíná dodnes, se můžeme vydat od rozcestí proti běhu potoka vzhůru do brdských lesů. U potoka nás hned přivítají strážci důstojní : mohutné duby. Silnější z obou má kmen v obvodu víc jak pětimetrový. Hlavní větev nad silničkou už byla odříznuta, ale kresba ukazuje, že to není strom k přehlédnutí. Podle něho si můžeme snadno udělat představu, jaké stromy kdysi na Brdech rostly…

Dobříš okr. Příbram
Quercus robur L.
obvod kmene: 530 cm
výška stromu: 30 m
 

Čejkovický dub u Sázavy

      Český Šternberk byl vybudován v letech 1241-42 a patřil ve středověku k našim nejpevnějším hradům, srovnatelný s nejlepšími sídly královskými.Jeho původní jádro bylo zachováno, hrad byl mnohokrát přestavován a rozšiřován. K jeho zvláštnostem patří, že byl po celou dobu existence využíván. Rodinné sídlo pánů ze Šternberka bylo navráceno majitelům, je však nadále přístupné návštěvníkům.       Do Českého Šternberka není třeba jet pouze po dálnici, romantičtější je cesta kolem řeky Sázavy – pěšky nebo motorovým vlakem. Odměnou je i působivý pohled na hrad zvedající se na ostrohu nad řekou. A pokud se necháme zlákat řekou na procházku kousek po proudu , pak v jejím širokém travnatém břehu nemůžeme přehlídnout další ze zdejších památek – chráněný čejkovický dub s trojitým kmenem a rozložitou korunou.

Český Šternberk okr. Benešov
Quercus robur L.
obvod kmene: 787 cm
výška stromu: 18 m