Co je to památný strom

Legislativněprávní předpoklady

Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za "památné stromy". Pro zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany přírody, který vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné pásmo a stanovil podmínky ochrany, respetive určil činnosti, které je možno v ochranném pásmu konat jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Pokud nebylo ochranné pásmo takto vymezeno, platí, že každý památný strom má ze zákona určeno základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad zemí. Rovněž ze zákona vyplývají základní ochranné podmínky v tom smyslu, že v tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost ( § 46, odst. 3, cit.zákona).

Za památné stromy, jejich skupiny nebo streomořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historickéí události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.

Podnět k tomu, aby ten který strom byl prohlášen za památný strom, může podat orgánu ochrany přírody každý občan.

Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a jejich ochranná pásma jsou oprávněna vyhlašovat podle § 76, odst. 2, písm.d, odst3, odst. 4 zákona č 114/92 Sb. pověřené obecní úřady, městské úřady statutárních měst (zák ČNR č.367/1990 Sb.), Magistrát hl. m. Prahy, správy národních parků, správy chráněných krajinných oblastí v rámci své územní působnosti ( ve svých územních obvodech, nikoli však v ochranných pásmech národních parků nebo CHKO ).

Na územích národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, i když tyto případy se asi téměř nebudou vyskytovat, by tato kompetence patřila Ministerstvu životního prostředí ČR, na územích přírodních rezervací a přírodních památek ( mimo území chráněných krajinných oblastí a národních parků) patří tato kompetence okresním úřadům.

Zrušení ochrany památných stromů přísluší podle § 77, odst.1 zák. č. 114/1992 Sb. okresním úřadům; na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem podle § 78, odst.1, zák. č. 114/1992 Sb. Správám národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Je nutné zdůraznit, že není v kompetenci obecního úřadu povolit pokácení dřevin prohlášených za památné stromy, aniž by předtím příslušný orgán ochrany přírody ( viz předchozí odstavce ) nezrušil jejich ochranu.


Návrh na vyhlášení památných stromů

Adresuje : orgánu ochrany přírody, nejčastěji odboru životního prostředí příslušného obecního, místní, městského úřadu

Nutno uvést:
  o jakou dřevinu se jedná( případně  fotografii),
                        přesné určení místa, případně GPS
                        zdůvodnění ( tedy PROČ občan žádá strom vyhlásit za památný):
                        vzrůst (obvod kmenu v 130 cm od země, odhad výšky, tvarová zajímavost)
                        věk (pokud je známa doba vysazení)
                        histor. souvislosti, příběh či pověst (pokud existují )
případně navrhovatelův vztah ke stromu

------------------------------------------------------------

jméno, adresu, případně telefon toho, kdo podává návrh


 

 

Příklady odborných materiálů

Odborné podklady
Příklad zpracování materiálu o památných stromech

Podklady pro práci o památnýchch stromech