Ochrana stromů v minulosti

Ochrana stromů ve středověku souvisela úzce s péčí o lesy. Jedním z nejstarších zachovaných předpisů o hospodaření v lese a trestech za jeho poškozování je "Právo českého knížete Konráda Oty" asi z roku 1189, tresty za neoprávněné poražení stromů najdeme i v Městském právu jihlavském a v knize starého pána z Rozenberka asi z roku 1360.

V návrhu Majestas Karolinas Karla IV. z roku 1348, v kapitole 50, je uvedeno: "Lesuov našich divné z zemí i také krásné shromažděnie netoliko bychom je chtěli rozptýliti, ale také snažnů stráží ode všeho rubánie, leč bychom co komu zvláště dopustili, zachovati mieníme a nepoškvrněné věčně je míti chtiec, přikazujem." V roce 1355 byl Majestas Carolinas na nátlak panského sněmu Karlem IV. odvolán.

V roce 1754 vydává Marie Terezie "Řád lesní", ve své době pokrokový a důkladný předpis na ochranu a hospodaření v lesích.

Alexandr von Humboldt ( 1769 - 1859), profesor univerzity v Berlíně nazval jako první věkovité a majestátné stromy, se kterými se setkal při své vědecké výpravě do jižní Ameriky v letech 1799 - 1804, termínem přírodní památka.

Historie ochrany památných stromů na přelomu 19. a 20. století je u nás velmi úzce spjata se vznikem a prací okrašlovacích spolků. Dne 30. října 1904 byl v Praze ("U Choděrů") založen svaz českých okrašlovacích spolků v království Českém se sídlem v Praze. Od roku 1905 se jmenuje Svaz českých spolků okrašlovacích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Po vzniku Československé republiky se svaz přeměnil na Svaz československých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Praze.

Svaz vydával od roku 1904 až do začátku padesátých let zajímavý časopis "Krása našeho domova", ve kterém i dnes nalezneme řadu údajů o ochraně památných stromů.

V roce 1899 publikoval Jan Evangelista Chadt Ševínský (1899) první přehled památných stromů v Čechách. V roce 1908 v časopise "Český lid", roč. XVII a ve zvláštním otisku publikoval tentýž autor soupis "Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku" s popisem 165 vzácných stromů a s 30 obrazy. Doplněné vydání s popisy 320 vzácných stromů se 160 obrazy význačnýách druhů vyšo v Písku v roce 1913 a pak ještě jako samostatný oddíl v knize "Dějiny lesů a lesnictví". Tento soupis, který byl zpracován s pomocí řady přispěvatel, je prvním vzevrubným soupisem památných stromů u nás, ze kterého dodnes čerpáme cenné informace o našich památných stromech.

 

<--- ZPĚT