O J. E. Chadtovi

Leží tu před námi svazky Chadtových prací, objemnější i útlé, vydané vlastním nákladem, protože pro ně nenašel nakladatele, některé starší než sto let - a přece stojí za studium : dějiny lovu, loveckého práva, dějiny lesa a českého lesnictví.... Nás zaujme ta nevelká, ale názvem nám nejbližší „Staré památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku “.
Mnohé z nich vyznačují se vysokým stářím až 2000 let. Jiné jsou památné historickými zmínkami v knihách pamětních a ve spisech historických.
K jiným druží se různé pověsti v lidovém podání. Některé mají zvláštní jména po osobách z historie. Mnohé stojí u bývalých stezek zemských , u kapliček, u stavení, u křížů a bývají body trigonometrickými. Mívají pověšené obrazy svatých. Valná většina z nich vyniká obrovitými rozměry ( silou, objemem,obvodem a výškou). Mnohé odedávna byly mezní znamení - stromy hraniční, s vytesanými kříži, kalichy, střelami, poznamenané lizami, letopočty, jmény. Jiné stromy budily pozornost podivným vzrůstem. Obrovité stromy ty dle pověsti zasazeny byly na paměť nějaké význačné události ....

Kdo se kdy zabýval našimi památnými stromy, musel vyjít z Chadtových prací. To on poprvé nazval mimořádné stromy „památnými“, poprvé o nich shromáždil tehdy dostupné zprávy a články z různých lesnických a vlastivědných časopisů, zařadil informace od dopisovatelů. Stál u počátku zpracování dnes už samozřejmých seznamů památných a chráněných stromů. Pracoval sám – vytvořil a vydal seznam a popis těch „vzácných stromů“, jak je nazývá.
Pokračujeme v jeho práci, ale on jako by nám stál po boku. Je zajímavé porovnávat, co tehdy napsal, se znalostmi našimi. I ten rozdíl sta let, které nás od jeho záznamů dělí, je poučný. Mnoho stromů už není, zůstala jen zapsaná slova a zašedlé fotografie, naopak jiné stromy dorostly do věku památnosti nebo byly na památku vysazené stromy nové. Změnil se pohled na minulost, na pověsti a legendy, na ochranu přírody. Přesto však ani dnes neztratila Chadtova slova platnost: Právem předkové naši prokazovali starým a památným stromům úctu velikou. Ale žel, lid nynější až na malé výjimky nevěnuje velikánům takové pozornosti a ochrany, jaké zasluhují. Pro okamžitý nepatrný zisk kácí a ničí nemilosrdně tyto pamětníky naší historie. Přátelé přírody měli by pamětníky ty vzíti v ochranu, poukázati na sobecké jejich ničení a dle možnosti zamezovati jich vymizení.
Snažíme se, pane revírníku Chadte. Měl jste jen záznamy psané rukou, výpisky a výstřižky, vzácně fotografie. My si můžeme pomoci počítači i filmovou kamerou, fotografie jsou samozřejmostí a památné stromy mají i svého malíře, který se celý život věnuje především jim. Určitě bychom našli společnou řeč a hodně námětů k popovídání - třeba v čem je památnost stromů, podle čeho je vlastně třídit? Jak důležitý je vzhled, stáří a vzrůst pro jejich hodnocení - anebo snad posuzovat hlavně to, co stromy lidem dávají? Jak významné místo mají pověsti o stromech ? Asi by to byla přínosná spolupráce – tedy se alespoň o její náznak pokusme na stránkách naší knížky.
Jane Evangelisto Chadte - máme v záznamech víc stromů, než bylo vašich 165 uváděných roku 1908, dokonce i víc než vašich 320 vzácných stromů se 160 obrazy význačných druhů ze druhého rozmnoženého vydání roku 1913, máme moderní prostředky k tomu, abychom o nich informovali – ale úctu a lásku k stromům , a to nám věřte - tu máme s vámi společnou.

 

<--- ZPĚT