Podivuhodné stromy

Kniha autorů Marie Hruškové a Jaroslava Michálka(fotografie) představuje nejen naše významné památné stromy a jejich osudy, ale přibližují i tradice vztahů lidí a stromů.
V kapitole o lesích (spoluautorů J.Stonawského, P.Kyzlíka, J.Křivánka) jsou informace o mimořádných stromech rostoucích v LČR a v bývalých Újezdech VL ČR.

K dostání v běžných knihkupectvích

Doporučená cena 349,-Kč (klubová cena 299,- Kč)

Strom.
Šumění listí, vůně mízy, majestátní vzhled koruny: to vše a ještě mnohem víc vnímáme, když se s tímto podivuhodným výtvorem přírody setkáme na svých cestách volnou krajinou, lesy či městskými ulicemi.
Stromy však nejsou jen krásné na pohled, ale po tisíciletí provázejí člověka i jako jeho pomocníci, léčí, ochraňují, poskytují obživu – lze bez nadsázky říci, že bez nich by na Zemi nebyl život.
Stromy se staly svědky osudů našich předků – vždyť jejich věk může několikanásobně převýšit věk člověka. Vydejme se tedy po stopách vztahů mezi lidmi a stromy a zaposlouchejme se do příběhů, které nám tyto vztahy přiblíží.

-O B S A H
Citát
Spojení dávných představ a dobrých tradic
1. S t r o m y, k t e r é o c h r a ň u j í
Návesní stromy
Rodové stromy
Stromy vysazené při narození.
2. S t r o m y, k t e r é p o m á h a j í
Hraniční stromy
Směrníky u stezek
Stromy u kapliček a křížků –
Krajinné dominanty –
Stromy u klášterů a poutních míst
, Stromy mohou vypravovat
1. N a z á k l a d ě h i s t o r i c k ý c h z á p i s ů
Stromy u hradů
Stromy jednoty bratrské
Stromy v místech bojů
Stromy roku 1848 – zrušení roboty
2. P o d p o r a n á r o d n í h o v ě d o m í
Stromy českých panovníků :
Stromy Jana Žižky z Trocnova
Stromy M. Jana Husa
3. P ř í b ě h y s t r o m ů
Strom posledního Přemyslovce
Dub u zříceniny Lichnice,
Selský dub v Petrohradě
Valdštejnův dub,
Libáňské stromy
Nejznámější na Karlovarsku
Zachránci před hladem
Zachráněný buk
4. P o h á d k o v é m o t i v y
Hadí královna
Svídnická borovice
Buk ve Lhotách a zakleté panny
Lípa v Mokrosukách
Krčínův dub
Stromy - pamětníci
1. S t r o m y p ř i p o m í n a j í u m ě l c e
Stromy hudebníků
Stromy malířů
Stromy spisovatelů
2. Z ů s t a l y…
Svědecké stromy
3. M é n ě č a s t é d r u h y
Tisy
Jeřáby oskeruše
Hrušně
Platany
Stromy v l e s í c h
1. L e s y v Č e s k é r e p u b l i c e ( Jiří Stonawski)
Lužní lesy na Strážnicku
, Modříny,
Jilmy
Stromy na soutoku Moravy a Dyje
2. D a l š í p ř í k l a d y V ý z n a m n ý c h s t r o m ů LČR (Pavel Kyzlik)
Z Pelhřimovska
Douglasky tisolisté
Jilm Facír
Z revíru Pustá Polom
3. S t r o m y z a p o m e n u t ý c h k r a j i n – VLS ČR ( Jiří Křivánek)
Vojenský újezd Hradiště
Vojenský újezd Boletice atd.


M í s t o p i s n ý r e j s t ř í k
L i t e r a t u r a a p r a m e n y
S e z n a m uváděných s t r o m ů


Citát předznamenávající obsah„Stromy – na rozdíl od bílých žraloků – nemají schopnost bránit se, jsou-li napadeny. Pokud mají nějaké zbraně, například trny, jsou to zbraně statické. Velikost stromů a jejich nepohyblivost způsobují, že se nemohou ukrýt. Jsou nejbezbrannějšími ze všech tvorů ve vztahu k člověku, který je soustavně zařazuje mezi neživé předměty, takže se ocitají v těsné blízkosti zkázy. Jejich hlavní vývojová obrana, obdobně jako u mnohých společenstev zvířat, ptáků a ryb, je dána četností výskytu, tedy rozmnožovací schopností, v níž u stromů hraje důležitou roli dlouhověkost. Snad právě tato pasivní, trpělivá povaha jejich sebeudržovacího systému umožnila člověku se s nimi v jednom ohledu smířit ( přes všechny dávné obavy ze zvířat i tajemných bytostí, jež se mezi stromy mohou skrývat) a spatřovat tak v jejich mlčenlivých hlubinách cosi ochraňujícího, mateřského, prvotního.“

John Fowles